Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po stronie pracodawcy występuje obowiązek organizowania nie tylko szkoleń wstępnych BHP dla nowych pracowników, ale również szkoleń okresowych.

Zgodnie z § 4.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) szkolenia BHP mogą być zorganizowane i przeprowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są:

  • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
  • Szkoły ponadgimnazjalne
  • Jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe, stowarzyszenia, których celem statusowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Osoby prawne lub fizyczne prowadzone działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Organizatorzy szkolenia (pracodawca lub uprawniona jednostka organizacyjna) zapewniają:

  • programy szkolenia dla określonych grup stanowisk
  • programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – przy prowadzeniu takich szkoleń,
  • wykładowców i instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach do realizowanych programów szkolenia,
  • właściwe warunki lokalowe oraz wyposażenie dydaktyczne konieczne do właściwej realizacji programów szkolenia,
  • prawidłowy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów i rejestrów wydanych zaświadczeń.

Ważne jest z jednej strony, aby organizator szkolenia wyznaczył personel o odpowiednim przygotowaniu dydaktycznym, który prawidłowo przeprowadzi szkolenie z dziedziny BHP, z drugiej zaś strony, istotne jest, aby była prawidłowo prowadzona dokumentacja: programy szkoleń, dzienniki zajęć, protokoły z przebiegu egzaminów itp.

 


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania