Pracodawca (zgodnie z Art. 2373 Kodeksu Pracy) jest obowiązany prowadzić szkolenia z zakresu BHP wszystkim nowozatrudnionym pracownikom (wstępne szkolenie BHP) oraz prowadzić okresowe szkolenia z tego zakresu.

Czy powyższy przepis dotyczy również osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracy (np. zleceniobiorców)?

Powyższy przepis nie odnosi się do osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Można więc twierdzić, że nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń BHP dla zleceniobiorców.

W art. 304.§ 1. Kodeksu Pracy czytamy jednak, że pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zapisem, a także biorąc pod uwagę fakt, że osoba wykonująca zlecenie na rzecz zleceniodawcy może być narażona na podobne zagrożenia jak osoba zatrudniona na umowę o pracę, wydaje się zasadnym przeprowadzenie szkolenia BHP również osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. Decyzja oczywiście należy do pracodawcy.

Jeżeli zleceniodawca nie będzie prowadził szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na innej podstawie niż umową o pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)powinien przynajmniej zapoznać te osoby między innymi z przepisami i zasadami BHP, zagrożeniami występującymi przy wykonaniu zlecenia, zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia, zasad udzielania pierwszej pomocy, z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, instrukcjami stanowiskowymi BHP.

PAMIĘTAJ: W przypadku powstania wypadku przy pracy osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, zleceniodawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową (karta wypadku przy pracy). 


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania