W Kodeksie pracy są wyszczególnione nie tylko podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, ale również obowiązki osób kierujących pracownikami.

Zgodnie z art. 212. Kodeksu pracy do obowiązków osób kierujących pracownikami należą:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 "Osobą kierującą pracownikami (jak wskazuje M. T. Romer, W. Gujski, K. Jaśkowski, Z. Szczuka, Kodeks, s. 302) może być brygadzista, majster, kierownik wydziału, działu, filii, dyrektor. Będzie to osoba posiadająca kompetencje do egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów i zasad BHP i zapewnienia wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami".

Wyżej wymienione osoby związku z pełnioną funkcją, są zobligowane zachowywać szczególną staranność przy organizacji pracy podległych pracowników tak, aby zapewnić w miarę możliwości pełne bezpieczeństwo.

W tym miejscu warto przytoczyć wyr. SN z 13.10.1972 r., III PRN 74/72, niepubl, w którym stwierdzono, iż pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji jest zobowiązany do stałego czuwania nad tym, by praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres tego obowiązku może być różny i zależny od całokształtu zachodzących okoliczności, a w szczególności od oceny stopnia przygotowania zawodowego podwładnych, ich przeszkolenia w zakresie wymagań bezpiecznej pracy, wieku, stanu zdrowia, znajomości zasad bezpiecznej pracy przez samego kierownika grupy roboczej itp.


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania