Zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych wyznacza dyrektywa 89/655/EWG.

Postanowienia tej dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami).

Zgodnie z § 34 wyżej wymienionego rozporządzenia, maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn.

Po stronie pracodawcy jest przekazanie do użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych właściwie dobranych lub prawidłowo przystosowanych do danej pracy i użytkowanych bez szkody dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika. Podczas zakupu maszyn i urządzeń technicznych pracodawca powinien zwrócić uwagę na to, aby odpowiadały one odpowiednim wymaganiom zasadniczym. W przypadku maszyn już użytkowanych w zakładzie pracy, pracodawca powinien doprowadzić je do zgodności z minimalnymi wymaganiami określonymi w dyrektywach.

Minimalne wymagania odnoszące się do maszyn dotyczą między innymi:

- elementów i układów sterowania:

  • uruchamianie
  • zatrzymanie normalne i awaryjne
  • odłączenie od zasilania

- ochrony przed zagrożeniami:

  • emisją lub wyrzucaniem substancji, materiałów lub przedmiotów
  • emisją gazów, płynów i pyłów
  • kontaktem z ruchomymi częściami
  • pożarem, wybuchem
  • związanym z prądem elektrycznym

- wymagań dla osłon i innych urządzeń

- wymagań dotyczących dostępów i przestrzeni pracy

- wymagań dotyczących oznakowania


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania