W przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej lub podejrzenia o taką chorobę, pracodawca musi podjąć określone działania administracyjne.

Zgodnie z art. 2351 kodeksu pracy schorzenie można uznać za chorobę zawodową jeżeli można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zostało ono spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Dodatkowo schorzenie te musi być wymienione w wykazie chorób zawodowych.

Pracodawca - zgodnie z Art. 235. § 1.  Kodeksu Pracy jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej dokonuje:

- pracodawca

- lekarz

- lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta 

- pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną

Przypadki podejrzenia choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Pracownik może nie zgodzić się z treścią orzeczenia i wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za powstanie u pracownika choroby zawodowej również wtedy, gdy okres pracy w tym zakładzie nie jest znaczny, a pracownik był uprzednio zatrudniony w innym zakładzie pracy, w którym występowały warunki szkodliwe, mogące mieć wpływ na powstanie choroby zawodowej. Przy czym wymagane jest, aby w tym zakładzie istniały warunki pracy narażające pracownika na chorobę zawodową i w okresie zatrudnienia choroba zawodowa została u pracownika stwierdzona, a wskutek tej choroby doznał on uszczerbku na zdrowiu.


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania