Pracodawca zatrudniający pracowników musi się liczyć z obowiązkami w zakresie wykonywania zadań lub utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca (zgodnie z art. 23711§ 1. Kodeksu Pracy) zatrudniając co najmniej 100 pracowników jest zobowiązany utworzyć służbę BHP prowadzącą doradcze i kontrolne czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest również możliwe powierzenie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjalistom spoza zakładu pracy (obsługa BHP), warunkiem jest stan zatrudnienia nie przekraczający 100 pracowników.

Pracodawca, który posiada przeszkolenie do wykonania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, pod warunkiem zatrudnienia nie więcej niż 10 pracowników ( 20 pracowników – w przypadku trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Obowiązki służby BHP zgodnie z §2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.) to między innymi:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
 • powiadamianie pracodawcy o zauważonych zagrożeniach zawodowych oraz wnioskach zmierzających do usunięcia tych zagrożeń
 • przygotowywanie okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, zmierzających do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy wraz z przedstawieniem propozycji poprawy stanu BHP
 • uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • przedstawianie propozycji dotyczących wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych oraz zachorowań na choroby zawodowe, wraz z kontrolą realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • uczestnictwo w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji BHP oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pracowników służb BHP zgodnie z §4. wyżej wymienionego rozporządzenia zatrudnia się na następujących stanowiskach:

 • inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • zawód technika BHP i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP,
 • starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP,
 • głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP.

 

Pracownik kierujący wieloosobową komórką służby BHP oraz specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać co najmniej wymagania określone dla stanowiska specjalisty do spraw BHP, natomiast pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce – wymagania określone dla starszego specjalisty do spraw BHP.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.